ดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ตอบรับการเข้ารวมงาน ประชารัฐร่วมใจอาสาร่วมสร้าง เป็นหุ้นส่วนรัฐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในนี้ได้มีการจัดประชุมสมัชชาภาคประชาสังคมประจำปี 2560 เพื่อระดมความคิดเห็นจากองค์กรภาคประชาสังคม เครือข่ายนักวิชาการร่วมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาสังคม รวมถึงพิธีมอบรางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 102 รางวัล นอกจากนั้นดร.บุ๋ม ปนัดดา ยังได้สัมภาษณ์คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม(คสป.) ซึ่งรัฐบาลขับเคลื่อนงานประชารัฐเพื่อสังคมและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคประชาสังคมผ่าน คสป. พร้อมสร้างความรู้และวางระบบฐานข้อมูลภาคประชาสังคม นำร่อง 1,000 องค์กรใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ การจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561-2564 )จากความร่วมมือทุกภาคส่วน