คุณน้ำผึ้ง ณัฐริกา ดาราจิตอาสาจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศในงาน โครงการ Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน เพื่อส่งมอบความสุขให้กับผู้ประมูล และผู้พิการ โดยมีกรมการขนส่งทางบกเป็นสื่อกลางในการส่งมอบความสุขภายใต้แนวคิด “Happy time Happy memory” ซึ่งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถไปสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพื่อฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงความห่วงใยความใส่ใจที่กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีต่อผู้พิการฯ ตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น