โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เชิญบริจาคหนังสือในโครงการจัดทำห้องสมุดโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี